נשמח לעמוד לשירותך ולייעץ בכל עת!

תנאי שימוש

הסכם תנאי שימוש תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין עסק פשוט בצמיחה בע”מ (להלן: “BizSimple”) המפעילה את האתרים בשם הדומיין bizsimple.co.il (להלן: “האתרים”) לבין כל אדם המשתמש באתרים ו/או קורא תוכן ו/או גולש ו/או רוכש שירותים, בכל דרך ובכל צורה, במישרין או בעקיפין (להלן: “המשתמש”).

קבלת התנאים

BizSimple מברכת אותך ושמחה להציע לך את השימוש באתרים (להלן: “השירות”).
השירות המסופק על ידי BizSimple, כפוף להסכם תנאי שימוש זה (להלן: “ההסכם”).

ההסכם והאתרים מנוסחים מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר אולם הם מיועדים כמובן גם לנשים.

לשם נוחות, תורגם נוסח ההסכם מעברית לאנגלית. מובהר להלן כי הנוסח המחייב לכל דבר ועניין הוא הנוסח העברי בלבד.

BizSimple רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלה בכל עת בלי למסור על כך הודעה מראש. BizSimple תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מיד עם פרסומם. הגרסה העדכנית של ההסכם זמינה בכל עת באתרים.

שימוש באתרים ו/או לחיצה על כפתור “אני מסכים ומאשר” בעת רישום כמשתמש, משמעם כי אתה מסכים להיקשר להסכם כמשתמש ומאשר כי קראת אותו בקפידה והבנת אותו.

אם אינך מרוצה מהשירות או מתנאי השירות, הצהרת הפרטיות ותכנים אחרים הסעד היחידי העומד לרשותך הוא הימנעות מקבלת השירות בלבד.

תיאור השירות

השירות מקנה למשתמשים גישה למגוון רחב של משאבים ובהם אמצעים להפקת מסמכים, סליקה, ניהול מלאי ועוד. השירות עשוי לכלול תקשורת והודעות מטעם BizSimple, לרבות הודעות אדמיניסטרציה והודעות טכניות. כל כלי, אמצעי ושירות חדש שיוסף והגישה אליו תהיה תחת אותם זיהו משתמש וסיסמה, יהיו כפופים להסכם, אלא אם כן נאמר אחרת.

השירות מקנה אמצעים ניהוליים בתחומי הכספים, הלוגיסטיקה, התקשורת, המחשוב ועוד. השירות אינו כולל שירותים נלווים כמו: תמיכה טכנית, שירות לקוחות ו/או הדרכה, אלא אם צוין כך במפורש בפרטי חבילת השירות הנרכשת, בעת ההזמנה. BizSimple אינה מתחייבת לספק שירותים נלווים אלו ושומרת על זכותה להפסיק שירותים אלו במידה ותחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל זמן, ללא התראה מראש ומכל סיבה.

BizSimple שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבניהם ומראם של האתרים, לעשות כל שינוי בתוכן, בתוכנה, במידע, בשירותים ובהטבות הניתנים באתר, לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו בעבר, שינוי היקפם או זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים באתר, ואף לסגור את האתרים כולם או חלקם, באופן זמני או קבוע הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מכל סיבה, עם או ללא כל הודעה מראש. אתה מסכים שBizSimple לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי וכי לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי BizSimple, בקשר לכך .

BizSimple אינה מתחייבת כי תוכל לשחזר מידע מהגיבויים שהיא מבצעת ואינה מתחייבת לביצוע שחזור מידע. במידה וBizSimple תסכים ותוכל לבצע שחזור מידע יהא הדבר כרוך בתשלום של 100 $ בגין כל שעת שחזור.

המשתמש מודע לכך כי הוראות החוק מחייבות אותו לשמור עותק פיזי של כל מסמך שהופק באמצעות השירות בבית העסק. BizSimple לא מתחייבת למסור מידע ו/או העתקי מסמכים שהופקו או נמסרו באמצעות השירות.

השירות אינו מהווה יעוץ מסוג כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ עם בעל מקצוע מתאים.

השימוש בשירות

אתה ורק אתה אחראי בשלמות על כל התכנים שתפיץ, תעלה או תשתף, באמצעות השרות.
BizSimple אינה שולטת או מפקחת על התכנים המופצים, מתקבלים ומועלים לשימוש ו/או משותפים דרך השירות, ולא מבטיחה את דיוקם, נכונותם או איכותם של התכנים.

ברור ומוסכם עליך כי במהלך השימוש בשרות אתה עלול להיחשף לתכנים שיש בהם כוונות זדון לרבות הונאה, פגיעה, חוסר הוגנות וגסות. בשום מקרה לא תהא BizSimple אחראית בשום דרך לגבי תוכן כזה שהפך זמין באמצעות השרות.

אתה מסכים לא לעשות שימוש בשרות על מנת (1) להפיץ, להעלות או לשתף תוכן לא חוקי, שיש בו עילה להפרת חובה חוקית או מפר זכות קניינית כלשהי של צד שלישי. (2) להתחזות לאדם או ישות כלשהם לרבות, נציג רשמי של BizSimple. (3) להסוות את מקורו של תוכן שנשלח באמצעות השרות. (4) ליצור ו/או להפיץ דואר זבל, או כל סוג אחר של דואר “משדל”. (5) להפיק או להפיץ קוד, וירוסים, קבצים או תכניות המתוכננים להפריע, להרוס או להגביל את התפקוד של צד שלישי כלשהו. (6) להתערב, להפריע או לשבש את השרות, השרתים ו/או הרשת אליהם מחובר השרות.

אתה מאשר בזאת כי אתה יודע שBizSimple רשאית (אך לא חייבת) להסיר תוכן המפר את תנאי ההסכם, באופן ידני על ידי אנשיה או באופן ממוכן.

הרשמה כמשתמש

על מנת להירשם כמשתמש עליך לקבל הסכם זה, כפי שהוא, ללא שינויים ו/או תוספות, לאשר כי הינך מעל גיל 18 וכי הינך רשאי להיקשר בהסכם זה לקבלת השירות המתואר, ע”פ כל דין. בנוסף עליך להיות בעל תיבת דוא”ל פעילה ונגישה לרשת האינטרנט.

במהלך ההרשמה תצטרך לקבוע את זיהוי המשתמש ואת סיסמת הכניסה. אתה אחראי לשמירתם והסתרתם מאחרים. אתה אחראי באופן מלא לכל הפעילות שתקרה דרך החשבון שלך בין בידיעתך וסמכותך ובין אם לא.

אתה מסכים (1) להודיע לBizSimple על כל שימוש לא מורשה בחשבונך, או על הפרה כלשהי של אמצעי האבטחה. (2) לוודא יציאה מסודרת מהחשבון בסוף כל התחברות.

BizSimple אינה יכולה ולא תהיה אחראית לכל אבדן או נזק שיגרמו בשל חוסר ציות לחלק זה בהסכם.

הזמנת שירותים ומוצרים

הזמנת שירותים ומוצרים נעשית באמצעות עגלת קניות וירטואלית אליה מוסיפים שירותים ומוצרים.
תשלום עבור השירותים והמוצרים, שהוספו לעגלה מבוצע באמצעות טופס הזמנה בו מופיעה תכולת העגלה, מוזנים פרטי אמצעי התשלום, ומאושרת ההזמנה באמצעות כפתור “אישור הזמנה”.
רק בעת לחיצה על כפתור “אישור הזמנה”, תועבר ההזמנה לידי BizSimple. עד ללחיצה על כפתור זה, הינך רשאי לחזור בך, לבטל את ההזמנה, או למחוק שירותים ומוצרים מסוימים מעגלת הקניות.

בעת קבלת ההזמנה על ידי BizSimple, עוברת ההזמנה תהליך אישור, בו מוודאים שנית כי השירותים ו/או המוצרים זמינים לאספקה, ומחייבים את כרטיס האשראי שלך. בתום תהליך זה תקבל אישור על השירותים ו/או המוצרים שיסופקו וקבלה על הסכום שנגבה, לתיבת הדוא”ל שסיפקת.

BizSimple שומרת על זכותה לסרב לקבל הזמנה באופן מלא או חלקי, ו/או לבטל הזמנה שאושרה תוך כדי ביטול חיובו של המזמין, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק כלשהו.

משלוח מוצרים יבוצע רק לכתובת פיזית (אין משלוחים לת.ד.) בישובים שאליהם מבצעת חברת השילוח של BizSimple משלוחים עד לבית העסק. האספקה תבוצע בהתאם לתנאיה של חברת השילוח אותם המשתמש מתחייב לקבל. המשתמש מסיר מBizSimple כל אחריות בגין ביצועיה ו/או מחדליה של חברת השילוח.

במידה וסיפקת פרטי זיהוי ו/או כתובת שגויה תחויב בדמי טיפול משלוח בגין משלוחים שהוחזרו.

במניין “ימי עסקים” יובאו בחשבון ימים א-ה בלבד ולא יכללו חגים, ימי חול המועד וערבי חג. אין התחייבות לאספקה של כל המוצרים באותו מועד.

אם ברצונך לשדרג את חשבונך במהלך שנת השרות, יתרת דמי השרות היחסית לתקופה שנותרה תקוזז מדמי השרות לחבילת השרות המשודרגת ומועד החידוש יעודכן לתאריך השדרוג.

חידוש ושדרוג המנוי

טרם סיום תקופת המנוי השנתי או חבילת השירות, תקבל הודעה מBizSimple על הצורך בחידוש המנוי או רכישת חבילה חדשה. אם ברצונך לחדש ו/או לשדרג את המנוי, לך אל רשימת חבילות השירות ובחר את חבילת השרות התואמת את צרכיך. השלם את עמוד ההזמנה המקוון והמנוי ישודרג בהתאם.

מחירים

כל המחירים באתרים אינם כוללים מע”מ. במידה וצוינו המחירים בדולרים ($), יתורגם הסכום לש”ח לפי השער היציג הידוע ביום התשלום.

BizSimple רשאית לשנות את מחירי המוצרים, ההנחות, המבצעים ודמי המשלוח מעת לעת. המחיר התקף להזמנה יהיה זה שפורסם באתר בעת הלחיצה על אישור הזמנה.

החזרות וביטולים

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ניתן לבטל רכישת מוצרים שהוזמנו באמצעות האתרים תוך 14 יום מיום קבלתם. שירותים ניתן לבטל תוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

לא ניתן להחזיר מוצרים שנפגמו לאחר קבלתם, שהורכבו ו/או נעשה בהם שימוש. ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים, מותנה בהחזרת המוצרים, ללא פגם ו/או שימוש, עם כל תכולתם ובאריזה המקורית.

במידה והמוצר התקבל פגום, עליך להודיע לנו בסמוך לקבלתו. מוצר שהתקבל פגום יוחלף על חשבוננו בתקין. במידה ואין בידנו מוצר תקין במלאי יזוכה כרטיס האשראי שלך במלוא סכום ההזמנה והמשלוח, לאחר קבלתו אצלנו.

טרם החזרת מוצרים עליך לקבל מאיתנו “קוד החזרה” וכתובת עדכנית למשלוח המוצרים, אותם עליך לרשום ע”ג החבילה. החזרות שישלחו ללא “קוד החזרה” ו/או לאחר 14 יום ו/או משומשים, פגומים, חסרים, ללא אריזה מקורית, לא יתקבלו על ידינו.

עליך לבטח את תכולת החבילה במלוא ערכה ולשלוח אותה כדואר רשום או עם אישור חתימה.

בעקבות החזרת מוצר, שהחזרתו אושרה על ידינו, או בוטלה העסקה בגינו לאחר חיוב כרטיס האשראי, (למעט אם הוחזר לצורך החלפת מוצר שהתקבל פגום) יזוכה כרטיס האשראי בגין המוצר שהוחזר או ביטול העסקה, בקיזוז של 100 ₪ או 5% מסכום הזיכוי, לפני הקיזוז, לפי הגבוה מביניהם. במידה וBizSimple תקבל החזרה ותמצא שאינה עונה לכללי ההחזרה שצוינו לעיל, יזוכה כרטיס האשראי בגין המוצר שהוחזר או ביטול העסקה, בקיזוז של 50% מסכום הזיכוי, לפני הקיזוז.

מאחר ואספקת הגישה לשירות נעשית בסמוך להזמנה הרי שדמי השרות אינם ברי החזרה. במידה ותרצה להפסיק את השימוש בשרות, BizSimple לא תחזיר כספים שכבר שולמו על ידך. לחלופין, שומרת BizSimple על זכותה לבצע החזר חלקי ויחסי לתקופה ולנכות ממנו סך של 50 $ כדמי טיפול.

סיום השירות

השרות מסופק על בסיס מנוי שנתי החל מיום הרישום ו/או על בסיס פעימות מונה. השירות לא יחודש אוטומטית בתום השנה ו/או עם תום השימוש בפעימות המונה ששולמו.
אם תבחר לא לחדש את השרות חשבונך ייסגר.

BizSimple רשאית להפסיק את השרות במידה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (1) אתה ביצעת או היית קשור להונאה, מעשה בלתי חוקי או מעשה שיש בו כדי לפגוע בזכויות של BizSimple או של אחרים. (2) לא עמדת בתנאי ההסכם. (3) השתמשת באמצעים לא כשרים על מנת לשלם עבור השרות. (4) על פי בקשה של רשויות החוק או גופים ממשלתיים מוסמכים אחרים. (5) בחרת שלא לחדש את המינוי לשרות.

בנוסף, BizSimple שומרת על זכותה לסרב ולהמשיך להעניק גישה לשירות או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

הפסקת השרות עלולה להיות כרוכה במחיקה של החשבון ואבדן של כל המידע, דברי דואר וקבצים שנצברו בחשבונך.

אתה מסכים שBizSimple לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי, בשל הפסקת שרות יזומה לחשבונך, לכתובת דואר המקושרת אליו או בשל חסימה, שנעשתה מסיבות כלשהן לפי שיקול דעתה.

באפשרותך לסגור את חשבונך ולהסיר את תוכנו באמצעות תפריט: החשבון שלי => מחיקה.

זכויות

אתה מאשר ומסכים בזאת כי האתרים, השירות ותוכנות שעשויות להידרש לצורך תפעולם עשויים להכיל מידע סודי והינם מוגנים מכח חוקי הקניין, קניין רוחני, זכויות יוצרים וחוקים אחרים.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל הדפים המצויים באתרים, ברעיון העומד ביסוד האתרים, בשירות שהם מקנים, בסימנים המסחריים, בפעולות ייחודיות ובלעדיות לאתרים, בעיצוב האתרים ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, תמונה, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בהם שייכים לBizSimple. אין לשחזר, להעתיק, למכור, לסחור, לספק גישה, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לפרסם את הנ”ל באופן מלא או חלקי בלא קבלת הסכמה מפורשת מBizSimple בכתב ומראש.

BizSimple נותנת לך את הרישיון להשתמש במערכת לצרכים חוקיים בלבד, לשימוש אישי או עסקי. רישיון השימוש אינו ניתן להעברה ואינו בלעדי.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את BizSimple, חברות הבת וחברות מסונפות שלה, מנהליה ועובדיה, זכייניה לקוחותיה וסוכניה, או מי מטעמם בגין כל עלות, הוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד), נזק, אבדן רווחים, עלויות והפסדים אחרים שיגרמו כתוצאה משימוש שעשית בשרות, לרבות תכנים או הפרה של ההסכם.

אתה מסכים לשפות ולפטור את BizSimple או מי מהאנשים והחברות הקשורות אליה ועובדיה מכל אחריות בגין תביעה או דרישה לתשלום, כולל תשלום שכ”ט עוד והוצאות משפט אשר תידרש BizSimple ו/או מי מטעמה לשלם לצד שלישי כלשהו בגין (1) הפרת תנאי השימוש שבהסכם זה על ידיך ו/או מטעמך, ובכלל זה על ידי משתמש אחר בחשבונך. (2) נזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו בהקשר עם שירותי BizSimple. (3) מוצרים פגומים שנמכרו באמצעות שירותים שניתנים על ידי BizSimple. (4) כל חומר שהופק על ידי לקוחות BizSimple תוך הפרה או הפרה לכאורה של זכויות של צד שלישי. (5) הפרת זכויות יוצרים.

 

פרטיות

מידע בלתי אישי

BizSimple משתמשת ב”עוגיות”, קובץ קטן שנשמר על המחשב שלך בזמן ביקורך באתרים ובטכנולוגיות דומות. טכנולוגיות אלו משמשות לאחסון מידע שאינו אישי, לצורך ניהול חווית האינטרנט שלך והעדפותיך. BizSimple עושה שימוש בכתובת הגישה שלך לאינטרנט המשוגרת על ידי הדפדפן בו אתה משתמש, עם כל פעולה המבוצעת ממחשבך.

מידע אישי

BizSimple אוספת פרטיים אישיים, שיכולים לזהות אותך בעת רישום ושימוש באתרים כמשתמש. באפשרותך לעדכן פרטים אלו ואת העדפותיך כמשתמש, באמצעות תפריט “החשבון שלי” מתוך המערכת.

BizSimple לא תגלה פרטים אישיים אודותיך או לגבי שימושך בשרות, למעט מצב בו BizSimple לפי שיקול דעתה מאמינה כי פעולה כזו הכרחית לצורך קיום חובותיה החוקיות, מתן השירות ו/או אספקת המוצרים, אכיפת ההסכם, או כדי להגן על אינטרסים שלה של משתמשים אחרים במערכת או צדדים אחרים. אתה מסכים כי BizSimple תיגש לחשבונך, לרבות תוכנו, בשל סיבות אלה או לצורך מתן השירות או סיבות טכניות אחרות.

BizSimple רשאית להשתמש בפרטיך לצורך קידום ושיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות, לרבות דרך הפעלתו ותכניו, לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך יצירת קשר עמך, לפי שיקול דעתה הבלעדי. BizSimple לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות אותך באופן אישי.

אבטחת מידע

BizSimple מיישמת סטנדרטים מקובלים יחד עם מנגנונים ייחודיים להגברת רמת אבטחת המידע באתרים. אנו מפעילים אמצעים מנהליים, טכניים ופיזיים בכדי להגן על המידע האישי מפני השחתה ושימוש לרעה. המנגנונים הטכניים כוללים בין השאר שימוש בטכנולוגיות הצפנת מידע, ובאבטחת SSL בעת משלוח מידע רגיש.

פרסומות וקישורים

BizSimple לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתרים, פרסום המודעות באתרים אינו מהווה המלצה, ו/או הבעת עמדה מצד BizSimple, לרכוש את המוצרים המוצעים בפרסומת למכירה ו/או לעשות שימוש בשירותים או במידע המוצע בפרסומות.

כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתרי BizSimple אינה כוללת את BizSimple כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. אתה מאשר ומסכים כי BizSimple אינה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתרי BizSimple או שירכשו באמצעותן. כל התקשורת, ההתנהלות, עם המפרסמים הנמצאים במהלך או דרך השרות, לרבות תשלום או משלוח של טובין ו/או שרותים וכל התנאים האחרים, האחריות המצגות הנוגעות לאותה התנהלות הינם בינך לבין המפרסם בלבד ונעשים באחריותך הבלעדית. יודגש כי, פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

המפרסמים עשויים לכלול גם קישורים לאתרים או משאבים אחרים, אתה מאשר ומסכים כי BizSimple אינה אחראית לזמינותם של אתרים או משאבים חיצוניים אלה, אינה אחראית לתוכן, למהימנותו, לפרסומות מוצרים או תכנים המצויים האתרים או משאבים אלה, שימוש בקישורים אלה הינו באחריותך הבלעדית. אתה מסכים ומאשר כי BizSimple לא תהיה אחראית לכל אבדן או נזק שיגרמו כתוצאה מהתנהלות הקשורה לנוכחותם של אותם מפרסמים ו/או קישורים במהלך השרות.

BizSimple אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתרים יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים, הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וBizSimple לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל BizSimple אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי BizSimple או על ידי צדדים שלישיים.

במידה ותבחר ליצור קישורים לאתרים של BizSimple עליך להקפיד על עמידה בכללים אלה:

(1) הינך מתחייב להסיר כל קישור לפי פנייה רשמים מBizSimple.
(2) אינך רשאי להשתמש בסמל (לוגו) של BizSimple ללא רשות בכתב מBizSimple.
(3) אינך רשאי להעתיק תוכן של BizSimple או לשלבו בסביבה של אתר אחר בכל דרך.
(4) אסור לך לרמוז על קשרים עסקיים עם BizSimple ללא קבלת אישור לכך מBizSimple בכתב.
(5) אסור לך להציג את קשריך עם BizSimple בצורה שקרית.
(6) האתר בו יוצר קישור אסור שיכיל תוכן פוגע, שנוי במחלוקת, מוגבל לגיל או לאוכלוסיה מסוימת.

אחריות

האתרים בכללותם לרבות כל המידע המופיע בהם, התוכנה העומדת בבסיסם, יישומים, קודי המחשב, תכניהם, עיצובם, קובציהם הגראפיים, טקסטים, חומרים אחרים וכן כל שירות שניתן באמצעות האתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש כמו שהם (as is), ללא כל התחייבות מצידה של BizSimple. מוסכם כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי BizSimple בגין תכונות השימוש, השירות המוצע, אופיו, ייעודו והתאמתו למטרת המשתמש ולא בגין המגבלות בשירות, כפי שיקבעו מפעם לפעם על ידי BizSimple.

BizSimple אינה נותנת כל מצג, אחריות או הבטחה לגבי מהימנות, דייקנות, איכות, התאמה, אמיתות, זמינות, עדכניות, העדר הפרעות ו/או תקלות, או שלמות של השרות ותכולתו. השימוש במערכת נעשה על אחריותך הבלעדית. BizSimple אינה מציגה או מתחייבת ש:
(1) השירות הניתן באתר לא יופרע, לא יינזק, לא יפגע מכל סיבה, לא יהיה כרוך בתקלות ובכשלי תוכנה חומרה או תקשורת (אצלה או אצל מי מספקיה), יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי BizSimple וספקיה, יינתן ללא טעויות או בשילוב של כל חומרה, תוכנה ,מערכת או מידע. (2) השרות יתאם את צרכיך, דרישותיך וציפיותיך. (3) האיכות של השרות והיישומים, המידע או חומר אחר שנרכש או התקבל על ידך באמצעות השרות יענה לדרישותיך או ציפיותיך. (4) טעויות או פגמים יתוקנו. (5) השרות או השרת[ים] שמאפשרים אותו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. (6) נתונים וגיבויים הקיימים במערכת לא ימחקו, יאבדו ו/או ישתבשו ויהיו זמינים לשימוש. (7) אמצעי האבטחה המקובלים בענף, בהם היא משתמשת אינם ניתנים לחדירה, באופן מוחלט. בשום מקרה,. BizSimple לא תהיה אחראית בקשר עם האפשרות או אי האפשרות להשתמש בשרות לכל נזק לרבות: אבדן שימוש, הפרעה לעסק, ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, ספציפי, אקראי, תוצאתי ו/או נזק אחר לרבות הפסד רווחים, ללא קשר לסוג הטענה, חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), אחריות במוצר וכל חבות אחרת, בכפוף לכל דין.

הגבלת אחריות

בכל מקרה האחריות המצטברת של BizSimple לא תעלה על הסכום ששולם בפועל בתקופה של 12 חודש שקדמו לאירוע שבגינו קמה הטענה. בכל מקרה לא תהיה BizSimple אחראית בפני אף אחד בשל נזקים לא ישירים, עונשיים, יוצאי דופן, מקריים, תוצאתיים, או נזקים אחרים לרבות אבדן מידע וקבצים, אבדן הכנסות, רווחים או יתרונות כלכליים, הנובעים מ- או קשורים בדרך כלשהי אל השרות, לרבות חוסר יכולת להשתמש בשרות, וזאת גם במידה וBizSimple הודיעה על האפשרות לנזקים אלה.

כללי

זהו מלוא ההסכם ביננו והוא גובר על כל מידע או מצגים שקיבלת לגבי המערכות של האתרים ועל כל הסכם קודם בינך לBizSimple. במידה וחלק מהתנאים אינם ניתנים לאכיפה בהתאם לחוקים הרלוונטיים, הרי שסעיפים אלו יחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידה הקרובה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים. שאר הסעיפים יישארו בתקפם ללא שינוי.

במידה וBizSimple לא מימשה את החוזה או אכפה זכות כלשהי על פי ההסכם לא יהיה בכך משום ויתור על זכות זו.

כל הטענות מכח הסכם זה יועלו על ידי הצדדים תוך 12 חודש או שתחול עליהם התיישנות מידית.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.

עוגיות ומעקב

על מנת לשפר את העברת המידע עלינו למבקרים באתר, אנחנו עושים שימוש בכלי חיצוני למעקב ובקרה כמפורט להלן, אם תרצה לנטרל את הפעולה נא בטל את התיוג מטה.

[matomo_opt_out]

נשמח לעמוד לשירותך בכל עת!

מלא פרטיך וניצור קשר בהקדם:

מאמרים נוספים

ייעוץ שיווקי לעסקים

כפי שכל בעל עסק קיים כבר יודע, השיווק הוא הרכיב הנחשב למנוע המניע את גלגלי העסק, שכן הוא זה המייצר פניות של לקוחות חדשים למטרת

קרא עוד »

חברות ייעוץ אסטרטגי

חברות ייעוץ אסטרטגי מכוונות לבעלי עסקים אשר מעוניינים בסיוע בניהול העסק, לשיפור תהליכים והשגת רווחים גבוהים יותר.ישנן חברות ייעוץ רבות בשוק, חלקן עוסקות בייעוץ כלכלי,

קרא עוד »

כשלון עסקי לפניך!

חווית הכשלון היא חוויה צורמת, גם בעסקים. מי מכם שנאלץ לפטר עובד או לסגור עסק ידוע עד כמה החוויה הזו מטלטלת.מעבר להשלכות הכלכליות, המשפחתיות, עומדת

קרא עוד »

הלוואה לפתיחת עסק

אנשים רבים מחזיקים בראשם רעיון להקמת עסק. ישנם רעיונות נהדרים שהדבר היחיד המונע את מימושם בפועל הוא חוסר מימון. על מנת להקים עסק יש צורך

קרא עוד »

ניהול תקציב

ניהול תקציב הינו אתגר מסובך לביצוע לכל סדר גודל של חברה, ולמעשה גם למשקי בית פרטיים. כאשר חושבים על ניהול תקציב, יש לקחת בחשבון גורמים

קרא עוד »

יועצים עסקיים

ייעוץ עסקי הינו תהליך שיכול לשנות עסק קטן מהקצה אל הקצה. הייעוץ מתחקה אחר כשלים ובעיות שמלווים את העסק הקטן בתהליך הקמתו ואף לאחר מכן

קרא עוד »

פיתוח עסקי

עסקים קטנים עלולים להיקלע לקשיים במהלך הזמן בשל מגוון סיבות. לעיתים יהיה זה בגלל ניהול לא נכון, לעיתים בגלל הזרמת תקציב בצורה לא מאוזנת, לעיתים

קרא עוד »

ייעוץ עסקי לעסקים קטנים

עסקים קטנים רבים במגוון תחומים מתחרים היום על ליבם של משתמשים פוטנציאלים באינסוף תחומים. כולם מנסים להתייחד ולהביא ללקוח בשורה חדשה וכולם מנסים למקסם רווחים

קרא עוד »

בקרה תקציבית

למעשה הבקרה התקציבית זהו הכלי היחיד אשר על פיו אפשר לעקוב ולבדוק אחר ההתנהלות של העסק ובעקבות כך לשפר את הביצועים שלו. הניהול הזה יוכל

קרא עוד »

ניהול תקציב עסק

למעשה כל עסק נולד בכדי לייצר כסף. אף אחד אינו פותח עסק סתם כי משעמם לו. אך משום מה עסקים רבים אשר נפתחים בתרועה רמה,

קרא עוד »

ייעוץ מס לעסקים

תפקיד חשוב מאוד בכל עסק שמור ליועץ מס. יועץ המס אמור ללוות את העסק או החברה באופן שוטף לאורך כל הדרך מול רשויות המס ומול

קרא עוד »

גיוס הלוואות

מחפש הלוואה לעסק שלך? אל תדאג, אתה לא היחיד. רוב העסקים נדרשים לגייס הלוואות, אם זה לפתיחת עסק או להרחבת העסק. זה מאוד (מאוד) מקובל.ישנם

קרא עוד »

עולם השכבות הנסתרות

הנה משפט שכל אחד אמר לפחות פעם אחת בחיים:“איך לא ראיתי את זה. זה היה לי ממש מול העיניים.” למעשה זה מסוג המשפטים שחוזרים על עצמם

קרא עוד »

רישום לקבלת תכנים: